Algemene voorwaarden

 • Dienstverlener: MLZ projecten, gevestigd te mijdrecht, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 92820174.
 • Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met de Dienstverlener een overeenkomst aangaat.
 • Deelnemer: een natuurlijke persoon die daadwerkelijk deelneemt aan de footgolf activiteit.
 • Dienst: Spaarnwoude Footgolf
 • Activiteit: Dienst aangeboden door dienstverlener.
 1. Toepasselijkheid
  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de Dienstverlener en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen Dienstverlener en Klant.
 2. Aanbiedingen en offertes
  Alle aanbiedingen en offertes van de Dienstverlener zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld.
 3. Uitvoering van de overeenkomst
  De Dienstverlener zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 4. Tarieven en betalingen
  De door de Klant verschuldigde bedragen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan, tenzij anders overeengekomen.
 5. Annulering
  Annulering door de Klant dient schriftelijk te gebeuren. Bij annulering tot 48 uur voor aanvang van de activiteit worden geen kosten in rekening gebracht. Daarna is de Klant het volledige bedrag verschuldigd.
 6. Aansprakelijkheid
  De Dienstverlener is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de Dienstverlener is uitgegaan van door de Klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. De aansprakelijkheid van de Dienstverlener is in elk geval altijd beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
 7. Overmacht
  In geval van overmacht is de Dienstverlener niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting tegenover de Klant.
 8. Intellectuele eigendom
  De Dienstverlener behoudt alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest die hij gebruikt of heeft gebruikt en/of ontwikkelt in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met de Klant.
 9. Klachten
  Klachten over de uitgevoerde werkzaamheden dienen door de Klant binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan de Dienstverlener.
 10. Geschillen
  Op alle rechtsbetrekkingen waarbij de Dienstverlener partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats
 11. Kleding
  Het is niet toegestaan om met voetbalschoenen de golfbaan te betreden. Dit in verband met schade op de greene.
© 2024 Spaarnwoude Footgolf. Gecreëerd door JAKR Communicatie.
Algemene voorwaarden Cookie- & privacyverklaring